Actievoorwaarden

Deze algemene actievoorwaarden  ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie "2e kaartje gratis" (de "Actie") van Renault Nederland N.V. ("Renault") gevestigd aan de Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk. De Actie wordt feitelijk georganiseerd door Touch Promotions B.V. ("Touch"), gevestigd aan de Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht.

Deze Actievoorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.renault.nl/2ekaartjegratis. Bij het aanmaken van een account en plaatsen van een bestelling, moet de deelnemer akkoord gaan met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

Voorwaarden:

1. My Renault+ geeft leden de mogelijkheid op ieder 2e kaartje gratis voor, per kwartaal, vijf geselecteerde aanbiedingen. Dit kan onbeperkt via renault.nl/2ekaartjegratis tot de einddatum van je My Renault+ lidmaatschap. Verleng je My Renault+ voor de einddatum, dan blijft je registratie bestaan en hoef je deze niet te vernieuwen. Verleng je My Renault+ niet, dan wordt je registratie op renault.nl/2ekaartjegratis ook automatisch stopgezet.
2. Je My Renault+ lidmaatschap wordt bij aanmelden/inloggen gecontroleerd. Is deze niet (meer) actief, dan kan je geen gebruik maken van deze deals. 
3. Deze Actie is niet geldig i.c.m. andere acties of kortingen.
4. Voor deelname aan de Actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.
5. Renault heeft het recht om deelnemers aan deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, (ii) op enige wijze fraude pleegt of probeert te plegen, of (iii) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.


Het boeken van een uitje

6. Als lid van My Renault+ kan je uitjes boeken met 50% korting (2e kaartje gratis) ten opzichte van de adviesprijs van het desbetreffende uitje. Op www.renault.nl/2ekaartjegratis is het actuele aanbod te vinden. Het aanbod zal per kwartaal variëren. De bestelling van een uitje is op basis van beschikbaarheid, waarbij geldt “op=op”.
7. Wil de deelnemer gebruik maken van de Actie, dan dien je op de actiewebsite www.renault.nl/2ekaartjegratis een account aan te maken. Vervolgens kun je een beschikbaar uitje of product naar keuze selecteren. Nadat de deelnemer de benodigde informatie heeft ingevuld worden de toegangsbewijzen van het gekozen uitje per e-mail of per post toegezonden. De partij die het uitje aanbiedt, kan aanvullende voorwaarden stellen aan het consumeren van het uitje, deze zijn terug te vinden in de omschrijving van het uitje.
8. De getoonde prijzen voor de uitjes zijn inclusief btw.
9. De toegangsbewijzen dienen op locatie fysiek of digitaal te worden getoond bij de ingang of bij aanvang van het uitje. Onleesbare of gekopieerde toegangsbewijzen worden niet geaccepteerd door deelnemende partijen die de uitjes verzorgen. Zonder geldig toegangsbewijs krijgt de deelnemer geen toegang tot het uitje. Renault staat niet in voor de beschikbaarheid van uitjes. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om na te gaan of zij deel kunnen nemen aan de uitjes.
10. De datum van het geboekte uitje heeft geen vaste datum, meestal moet er een reservering gedaan worden bij de leverancier van het uitje.
11. Het platform kan gedurende de Actieperiode onbeperkt gebruikt worden.
12. Renault adviseert deelnemers voorafgaand aan de boeking en het genieten van een uitje de eventuele richtlijnen en gezondheids- en veiligheidsmaatregelen rondom COVID-19, zoals het dragen van mondkapjes en/of afstandsmaatregelen, te controleren op de website van het RIVM en de website van de deelnemende partij die het geboekte uitje verzorgd. Eventuele richtlijnen en maatregelen dienen door de deelnemer te worden opgevolgd.


Herroepingsrecht

13. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen van toegangsbewijzen voor uitjes.


Verwerking van persoonsgegevens

14. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
15. Renault is de verantwoordelijke voor het verzamelen en het gebruik van de (persoons)gegevens in het kader van de Actie. De (persoons-)gegevens die nodig zijn door deelname aan deze Actie worden verwerkt door Renault met inachtneming van het privacy statement dat te vinden is op renault.nl/bescherming-persoonsgegevens.html. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de Actie en het boeken van het uitje zullen uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de Actie en de koopovereenkomst.
16. Voor de organisatie en uitvoering van deze Actie maakt Renault gebruik van de diensten van Touch Promotions B.V., gevestigd aan de Escudostraat 2, 2991 XV te Barendrecht, Kamer van Koophandel nummer 57705240, e-mailadres info@touchpromotions.nl, telefoonnummer: 010 - 204 30 72, (“Touch”).
17. Renault zal de gegevens van de deelnemer delen met Touch in het kader van de uitvoering van de Actie en uitvoeren van de koopovereenkomst. Direct na het gebruik zal Touch deze gegevens verwijderen en vernietigen. Renault en Touch hebben passende afspraken gemaakt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van Renault door Touch.
18. Renault verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve voor de hierboven omschreven doeleinden aan de partijen die diensten voor Renault verricht in het kader van de Actie, of die een uitje aanbieden, e.e.a. in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. De persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt in het kader van de Actie en koopovereenkomst zullen worden opgeslagen in Nederland.
19. De in verband met de Actie aan Renault verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Door deelname aan de Actie geef je Renault toestemming om je persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie en koopovereenkomst.
20. Renault zorgt voor passende organisatorische, bestuurlijke, technische en fysieke waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. Persoonsgegevens zullen worden vernietigd zodra de Actie is afgelopen tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren. In afwijking hiervan zullen de persoonsgegevens van de deelnemers een korte periode na afloop van de Actie worden bewaard voor zover dat nodig is voor het genieten van een geboekt uitje.
21. De deelnemer heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en om zijn persoonsgegevens te corrigeren, wissen of af te laten schermen als de persoonsgegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn. Als de deelnemer niet langer wenst dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Actie of bepaalde toestemmingen wil intrekken, dan zal Renault op zijn verzoek de toekomstige participatie van de deelnemer aan de Actie annuleren, de persoonsgegevens van de deelnemer anonimiseren en iedere verwijzing naar de deelnemer verwijderen. De deelnemer kan een dergelijk verzoek doen via klantenservice@renault.nl.


Wijziging van Actievoorwaarden

22. Renault is gerechtigd deze Actievoorwaarden en/of de informatie met betrekking tot de Actie (zonder vooraankondiging of opgaaf van redenen) eenzijdig te wijzigen (tenzij deze wijzigingen ten nadele van de deelnemers zijn), zonder dat Renault daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens de (potentiële) deelnemers. Het staat Renault vrij om het aanbod periodiek aan te passen.


Intellectuele eigendomsrechten

23. Alle auteurs- merken- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen met betrekking tot de Actie zijn eigendom van Renault, Touch of de deelnemende partijen die de uitjes verzorgen. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of worden gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renault, Touch of de deelnemende partijen.
24. Foto's en/of afbeeldingen die verband houden met de Actie of de aangeboden uitjes dienen enkel ter illustratie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

25. Noch Renault en/of haar vertegenwoordigers en/of Touch kunnen de kwaliteit en/of beschikbaarheid van een uitje niet garanderen.
26. Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht is Renault niet aansprakelijk voorschade van welke aard dan ook: (a) die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie en het uitje, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Renault georganiseerde Actie en/of door derden te verstrekken uitjes; (b) die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
27. Renault besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Renault of andere door Renault openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook kunnen niet aan Renault worden tegengeworpen.


Slotbepalingen

28. Renault behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen zonder dat Renault daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens (potentiële) deelnemers.
29. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Renault.
30. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Renault gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
31. Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht, is op de Actie, deze Actievoorwaarden en bestelling van een uitje, en alle daarmee verband houdende geschillen het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
32. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie of een uitje kunnen kenbaar worden gemaakt aan Helpdesk van My Renault+ 2e kaartje gratis via telefoonnummer 010 2043073 of per e-mail via contact@renault-2ekaartjegratis.nl. Renault streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. De deelnemer ontvangt telefonisch of schriftelijk reactie met eventueel - en uitsluitend ter beoordeling van Renault - een voorstel om de klacht af te handelen.

Versie: 10 januari 2021